lucky【往生的意義】文/釋信願

 

大凡念佛人之終極目的是為往生,然一般人通指人死了稱為往生,此種說法非是正見。往生與死亡,有同異之分,亦有廣狹之別。同者,假我色身,同樣壞失,無法再用;異者,真我神識,若西歸淨土是為往生,若流轉六道則是往死,魂歸不同,苦樂迥異。

 

往生,非指死亡一事,乃指從娑婆世界前往彌陀淨土,謂之往;化生於彼土蓮花中,謂之生。據《法華經·藥王菩薩本事品》云:「即往安樂世界,阿彌陀佛,大菩薩眾,圍繞住處,生蓮花中,寶座之上。」

又法然上人《往生要集大綱》云:「言往生者,捨此往彼,蓮花化生。」

 

凡諸經中言及死亡,皆不言往生;凡言往生,皆指生淨土。因此,為佛弟子,一切言行,當依佛典,方能悟入佛之知見。「往生」一詞之典源如下淨土三經所言:

一、《無量壽經》云:「佛告彌勒:於此世界有六十七億不退菩薩,往生彼國。」

二、《觀無量壽佛經》云:「唯願世尊,為我廣說無憂惱處,我當往生,不樂閻浮提濁惡世也。」

三、《阿彌陀經》云:「是人終時,心不顛倒,即得往生阿彌陀佛極樂國土。」

 

是故,從淨土三經得知,具備下列六點要件,方謂往生。

一者往生之處所是淨土世界,如《無量壽經》云:「必得超絕去,往生安樂國,橫截五惡道,惡道自然閉。」

二者往生之方法是蓮花化生,如《無量壽經》云:「若有眾生,明信佛智,乃至勝智,作諸功德,信心迴向。此諸眾生,於七寶華中,自然化生,跏趺而坐。」

三者往生之業因是念佛修行,如《觀無量壽經》云:「若念佛者,當知此人,則是人中芬陀利華;觀世音菩薩、大勢至菩薩,為其勝友,當坐道場,生諸佛家。」

四者往生之業緣是臨終佛迎,如《觀無量壽經》云:「若有眾生,若一日一夜持八戒齋,若一日一夜持沙彌戒,若一日一夜持具足戒,威儀無缺,以此功德,迴向願求,生極樂國,戒香薰修。如此行者,命欲終時,見阿彌陀佛與諸眷屬,放金色光,持七寶蓮花,至行者前,行者自聞空中有聲,讚言:善男子,如汝善人,隨順三世諸佛教故,我來迎汝。行者自見坐蓮花上,蓮花即合,生於西方極樂世界。」

五者往生之業果是永生不死,如《無量壽經》云:「聲聞、菩薩、天人之眾,壽命長短,亦復如是,非算數譬喻所能知也。」

六者往生之業成是平生決定,如《觀無量壽經》云:「韋提希及五百侍女,聞佛所說,應時即見極樂世界廣長之相,得見佛身,及二菩薩,心生歡喜,歎未曾有,豁然大悟,逮無生忍。五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心,願生彼國,世尊悉記,皆當往生,生彼國已,獲得諸佛現前三昧。」

 

綜上所言,往生是聖潔的、清高的、法喜的,凡念佛人,無不求之,即印光大師所言「往聖前賢,人人趣向。」是故,其義深遠廣大,妙契菩提聖果。

   
各種講義下載
 
信願法語錄
 
祖師開示
 
佛經法語
 
淨土偈頌法語
 
法師著作
 

show bar
button